Foglalás alatt: 0 Esemény

Adatkezelési tájékoztató

Nagyrécse Község Önkormányzata- TELEKALAND projekt- Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló „Határ menti élmények, határtalan kalandok” című, SIHU11.

BEVEZETÉS

Nagyrécse Község Önkormányzata (8756 Nagyrécse, Kossuth L u 48, adószám: 15432625-2-20) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://nagyrecse.hu/
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://nagyrecse.hu/adatvedelem/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Nagyrécse Község Önkormányzata (8756 Nagyrécse, Kossuth L u 48).

E-mail: nagyrecse@t-online.hu

Telefon: 06-93-371-001

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 1. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 1. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 1. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 1. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 1. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉSEK

TELEKALAND projekt- Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló „Határ menti élmények, határtalan kalandok” című, SIHU11. MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS.

                                                                                                                                                      

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat az adatkezelés célja

  Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
  Vezeték-és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
  E-mail cím: Kapcsolattartás.
  Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
  Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
  A vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása.
  A vásárlás/regisztráció kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.
  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
 1. Az érintettek köre:

  A http://www.telekaland-mesepark.eu weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

  A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

  A személyes adatokat az adatkezelő a projekt marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Illetve azok a szolgáltatók, akik a programcsomagokban szolgáltatást nyújtanak a regisztrált ügyfeleknek.
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 1. Az adatkezelés jogalapja:

  7.1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
  7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
  7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

ADATKEZELŐ:

ELNEVEZÉS:

Nagyrécse Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala

SZÉKHELY:

8756 Kossuth Lajos út 48.

PIR AZONOSÍTÓ:

432623

KSH SZÁMJEL:

15432625-8411-321-20

HONLAP:

https://nagyrecse.hu/

 

E-MAIL CÍM:

nagyrecse@t-online.hu

TELEFONSZÁM:

003693 371 001

KÉPVISELŐ NEVE:

Laskai Béla, polgármester

   

 ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE:

 Hegedüs Szilvia, jegyző

TELEFONSZÁMA:

 003693 371 001

E-MAIL CÍME:

 sz.pinterne@gmail.com

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy
 1. április 28

 

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szolgáltatásnyújtás a programcsomagok szerint:

 

8.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a Meseparkkal összekapcsolt szolgáltatás kibocsátása.

8.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

8.2.1. Marczinné Gelencsér Ilona:

 Cím: 8776  Magyarszerdahely, Petőfi út 20

E-mail:  marczin.gyorgy@gmail.com   ,  marczinneilona@gmail.com 

Telefonszám: 00 36 70 600 3747, 0036 30 622 0155

 

8.2.2. Papp Erika:

 Cím: 8776 Magyarszerdahely, Petőfi út 36

E-mail:  papperika13@gmail.com

Telefonszám: 00 36 20 357 9855

 

8.2.3. ……………..:

 

8.2.4. Gyarmati-Litter Tímea, TDM munkatárs.

Cím: 8756 Nagyrécse, Haladás út 1.

E-mail:  telekaland@gmail.com

Telefonszám: 00 36 20 9 507 200

 

8.2.5.Varga Edina, SI-HU projekt munkatárs.

Cím: 8756 Nagyrécse, Haladás út 1.

E-mail:  var12edi@gmail.com

Telefonszám: 00 36 30 659 6015.

 

8.2.5.  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Weboldal szoftver karbantartás

 

CÉGNÉV:

Horváth Edit ev.

SZÉKHELY:

 8800 Nagykanizsa Varasdi utca 32.

ADÓSZÁM:

 60671813-1-40

HONLAP:

 webhaszon.hu

E-MAIL CÍM:

 webhaszon@webhaszon.hu

TELEFONSZÁM:

 00 36 30 854-9598

KÉPVISELŐ NEVE:

 Horváth Edit

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre:

A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:

A weboldal szoftver, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az adatkezelő és a szoftver karbantartó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szoftver karbantartó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatfeldolgozás jogalapja:

Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

82.6. IT szolgáltató adatfeldolgozó megnevezése

CÉGNÉV:

 Fodor Balázs e.v. (7619574)

SZÉKHELY:

 8800 Nagykanizsa József A. u. 18

ADÓSZÁM:

 63869183-1-40

HONLAP:

 

E-MAIL CÍM:

 fodorb@z-net.hu

TELEFONSZÁM:

 00 36 30 370-8558

KÉPVISELŐ NEVE:

 Fodor Balázs

 

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN): NEVE:

 Fodor Balázs

CÍME:

 8800 Nagykanizsa József A. u. 18

TELEFONSZÁMA:

 00 36 30 370-8558

E-MAIL CÍME:

 Fodor Balázs

 

8.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: megegyezik a jelen szabályozás 1. pontjában leírtakkal.

8.4. Az érintettek köre: az adott szolgáltató.

8.5. Az adatkezelés célja: A megrendelt szolgáltatás kibocsátása, számlázása, nyugta kiadása.

8.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A 3. pontban leírtak szerint.

8.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a)

pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 1. április 28.

 

Tárhely-szolgáltató

8.8. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

8.9. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Webonic Kft. (07-09-025725), 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.

E-mail: support@webonic.hu

Telefon: +36 22 787674 áőgt,

 

8.10. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi

személyes adat.

8.11. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

8.12. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

8.13. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a

tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a

tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

8.14. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1. április 28

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 

8.15. A szolgáltatás értékesítésre jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

8.16. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,

időpontok

8.17. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

8.18. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”

nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

8.19. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

8.20. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k

használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

8.21. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek

lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében

általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 1. 23. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a

cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton

keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által

kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához

a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 1. április

 

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

8.24. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

 1. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

8.25. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat

ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait

kezelje.

8.26. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben

Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát

törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

8.27. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat, Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás ehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

8.28. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

8.29. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push

üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,

termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

8.30. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló

nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8.31. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és

marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

8.32.. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 1. április 28

8.33. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni

tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

8.34. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

8.35. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

 

8.36. Tájékoztatjuk, hogy

 1. április 28

 

 1. PANASZKEZELÉS.

 

9.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím Kapcsolattartás.

Telefonszám Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

9.2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő,

panaszt tevő valamennyi érintett.

9.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról

felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5

évig kell megőrizni.

9.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és

marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

bármely időpontban történő visszavonásához.

9.6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni

tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

9.7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az

Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

17/A. § (7) bekezdése.

9.8. Tájékoztatjuk, hogy

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

9.9. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon

regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

9.10. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon,

és „lájkolta” a weboldalt.

9.11. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,

termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve

„lájkolása”, népszerűsítése.

9.12. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok

megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek

adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok

kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon

tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az

adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási

lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

9.13. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai

kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 1. április 28

 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

9.14. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

9.15. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.

megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként

megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év

elteltével törli.

9.16.. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk

tájékoztatást.

9.17. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más

szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok

közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

9.18. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és

az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

10.1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. 2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

10.3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

10.4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az

elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az

ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,

hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve

másodpéldányának törlését.

 

10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

10.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

10.7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

10.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 

 1. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 1. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: